Menu weergeven

Ezra 2

Lijst van de mannen die terugkeerden

1 Dit zijn de namen van de mannen die terug gingen naar Jeruzalem en de provincie Juda. Zij stamden af van de Judeeërs die door koning Nebukadnezar waren meegenomen naar Babel. Ze gingen weer wonen in de stad waar hun ouders vroeger hadden gewoond. 2 Ze stonden onder leiding van prins Zerubbabel, Jozua, Nehemia, Seraja, Reëlaja, Mordechai, Bilsan, Mizpar, Bigvai, Rehum en Baëna. Zo gingen terug:
3 2172 mannen uit de familie van Paros.
4 372 mannen uit de familie van Sefatja.
5 775 mannen uit de familie van Ara.
6 2812 mannen uit de families van Jozua en Joab, zonen van Pahat-Moab.
7 1254 mannen uit de familie van Elam.
8 945 mannen uit de familie van Zattu.
9 760 mannen uit de familie van Zakkai.
10 642 mannen uit de familie van Bani.
11 623 mannen uit de familie van Bebai.
12 1222 mannen uit de familie van Azgad.
13 666 mannen uit de familie van Adonikam.
14 2056 mannen uit de familie van Bigvai.
15 454 mannen uit de familie van Adin.
16 98 mannen uit de familie van Hizkia, de zoon van Ater.
17 323 mannen uit de familie van Bezai.
18 112 mannen uit de familie van Jora.
19 223 mannen uit de familie van Hasum.
20 95 mannen uit de familie van Gibbar.
21 123 mannen uit de familie van Betlehem.
22 56 mannen uit de stad Netofa.
23 128 mannen uit de stad Anatot.
24 42 mannen uit de familie van Azmavet.
25 743 mannen uit Kefira en Beërot, in Kirjat-Jearim.
26 621 mannen uit Rama en Geba.
27 122 mannen uit Michmas.
28 223 mannen uit Bet-El en Ai.
29 52 mannen uit de familie van Nebo.
30 156 mannen uit de familie van Magbis.
31 1254 mannen uit de familie van de andere Elam.
32 320 mannen uit de familie van Harim.
33 725 mannen uit de families van Lod, Hadid en Ono.
34 345 mannen uit Jericho.
35 3630 mannen uit de familie van Senaä.

36 Van de priesters gingen de volgende mannen terug:
973 mannen uit de familie van Jedaja, de zoon van Jozua.
37 1052 mannen uit de familie van Immer.
38 1247 mannen uit de familie van Pashur.
39 1017 mannen uit de familie van Harim.
40 Van de Levieten gingen 74 mannen uit de familie van Hodavja terug. Hodavja was de zoon van Jozua, die een zoon was van Kadmiël.
41 Van de zangers gingen 128 mannen uit de familie van Asaf terug.
42 Van de poortwachters gingen 139 mannen uit de families van Sallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita en Sobai terug.
43 Van de tempelknechten gingen terug: de mannen uit de families van Ziha, Hasufa, Tabbaot, 44 Keros, Siaha, Padon, 45 Lebana, Hagaba, Akkub, 46 Hagab, Samlai, Hanan, 47 Giddel, Gahar, Reaja, 48 Rezin, Nekoda, Gazzam, 49 Uzza, Pasea, Besai, 50 Asna, Mehunim, Nefusim, 51 Bakbuk, Hakufa, Harhur, 52 Bazlut, Mehida, Harsa, 53 Barkos, Sisera, Tema, 54 Nezia en Hatifa.
55 Van de nakomelingen van de knechten van koning Salomo gingen de volgende mannen terug: de mannen uit de families van Sotai, Soferet, Peruda, 56 Jaäla, Darkon, Giddel, 57 Sefatja, Hattil, Pocheret-Hazzebaïm en Ami. 58 Samen met de tempelknechten waren dat 392 mannen.

59 Uit Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addan en Immer kwam ook nog een groot aantal mannen die niet konden bewijzen dat hun families bij het volk Israël hoorden. 60 Dat waren 652 mannen uit de families van Delaja, Tobia en Nekoda. 61 Ook een aantal mannen uit de priesterfamilies, namelijk uit de families van Habaja, Koz en Barzillai. Barzillai was getrouwd met een dochter van een andere Barzillai uit Gilead. Hij was naar hem genoemd. 62 Deze mannen konden niet bewijzen dat ze bij het volk Israël hoorden. Hun namen waren niet te vinden op de namenlijsten van Israël. Daarom werd tegen hen gezegd dat ze geen priester mochten worden. 63 De leider Zerubbabel zei tegen hen dat ze daarom ook niet mochten eten van het allerheiligste deel van de offers dat voor de priesters was. Dat werd hun verboden totdat er weer een hogepriester zou zijn die met de Urim en Tummim de Heer om raad zou vragen.

64 In totaal zouden er 42.360 mannen teruggaan. 65 Verder nog 7337 slaven en slavinnen, en 200 zangers en zangeressen. 66 Ze namen 736 paarden, 245 muil-ezels, 67 435 kamelen en 6720 ezels mee.
68 Toen ze in Jeruzalem aankwamen, gaf een aantal familiehoofden geld voor de tempel van de Heer die in Jeruzalem woont. Van dat geld zou de tempel op zijn oude plaats worden herbouwd. 69 Ze gaven wat ze konden missen voor wat er nodig was voor het werk. Zo gaven ze 61.000 gouden Perzische munten en 5.000 ponden (2500 kilo) zilver. Ook 100 stel kleren voor de priesters.

70 Zo gingen de priesters, de Levieten, sommigen van het volk, de zangers, de poortwachters en de tempelknechten weer in de steden wonen waar ze vroeger vandaan gekomen waren. De rest van de Israëlieten ging ook weer in hun eigen steden wonen.

Menu